3 stone diamond on plain whiteb

3 stone diamond on plain whiteb